2010-08-15

Konkurs „Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego” wystartował!

„Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego” to konkurs organizowany wspólnie przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" oraz Stowarzyszenie „Innowacyjne Lubelskie”. Honorowy Patronat nad konkursem Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego objął Marszałek Województwa Lubelskiego. Konkurs rozpoczął się 15 sierpnia, termin zgłoszeń mija 1 października 2010 r. Laureatów poznamy 18 listopada 2010 r.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, a w szczególności projektów innowacyjnych. Konkurs ma za zadanie przedstawienie opinii publicznej, wyniku realizacji przez firmy lubelskie głównego celu RPO WL 2007-2013 tj. Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybkiego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu. Celem konkursu jest również zaprezentowanie oraz nagrodzenie firm, korzystających z funduszy unijnych w ramach powyższego programu, które ideą innowacyjności i konkurencyjności podnoszą poziom życia gospodarczego regionu Lubelszczyzny.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ

W konkursie mogą wziąć udział Przedsiębiorcy - Beneficjenci (przez Beneficjenta należy rozumieć Wnioskodawcę, z którym Instytucja Pośrednicząca II stopnia podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu) korzystający z funduszy unijnych w ramach I Osi Priorytetowej oraz działania 2.4 Marketing gospodarczy schemat A II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Beneficjenci mogą być zgłaszani do konkursu bezpośrednio - zgłoszenie wysyła zainteresowany podmiot lub pośrednio - zgłoszenie kandydatów przez instytucje zewnętrzne tj. stowarzyszenia, klastry itp. Zgłoszenia przyjmowane są od 15 sierpnia 2010 r. do 1 października 2010 r. Kartę zgłoszenia Beneficjenta należy wysłać elektronicznie pod adres: promocja.lawp@lubelskie.pl

KATEGORIE KONKURSOWE

Wyróżnia się 5 kategorii:

  1. Innowacyjna firma – premiowane będą przedsiębiorstwa, które wykażą się największą liczbą wprowadzonych innowacji, największą skalą innowacyjności i konkurencyjności oraz wprowadzeniem technologii ICT.
  2. Dynamicznie rozwijająca się firma – premiowane będą przedsiębiorstwa, które wykażą się największym wzrostem zatrudnienia, największą skalą innowacyjności i najlepszą strategią firmy.
  3. Lider funduszu RPO WL - premiowany będzie Beneficjent, który podpisał największą liczbę umów biorąc pod uwagę działania I Osi Priorytetowej i działanie 2.4 schemat A II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
  4. Najlepszy start – premiowane będą nowo powstałe mikroprzedsiębiorstwa, które wykażą się największą skalą konkurencyjności, wprowadzą nowe lub ulepszone produkty/usługi i których założone wskaźniki finansowe są możliwe do osiągnięcia i utrzymania w okresie trwałości projektu.
  5. Najlepszy produkt turystyczny – premiowane będą firmy, które zróżnicują ofertę turystyczną w regionie, będą realizowały cele Planu Marketingu Turystyki w Województwie Lubelskim oraz będą rozwiązywały definiowane potrzeby turystyczne w regionie.

W ramach każdej kategorii, zostanie wyłonionych po trzech Beneficjentów nominowanych do nagrody. Spośród nominowanych w każdej kategorii Kapituła wybierze Laureata nagrody Innowacyjny Przedsiębiorca Województwa Lubelskiego. Kapituła przyzna też Nagrodę specjalną. Otrzyma ją dwóch z pięciu Laureatów konkursu.

Laureatów poznamy podczas uroczystej Gali finałowej Konkursu, która odbędzie się 18 listopada 2010 r.

Wszelkie informacje o Konkursie na stronie www.lawp.lubelskie.pl oraz pod nr telefonu 81 462 38 11.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin Konkursu PDF

Lista Beneficjentów, którzy mogą brać udział w Konkursie PDF

Patronat honorowy

Patronat Marszałka Województwa Lubelskiego - Krzysztofa Grabczuka

Patronat medialny

Radio Lublin

czytano: 2564 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2010-08-13 17:44:28

Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-01 15:24:50

kategoria: Konkursy

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF