Oś Priorytetowa II: Infrastruktura ekonomiczna

Warunkiem rozwoju przedsiębiorczości jest nie tylko stymulowanie innowacyjności. Niezbędne jest również zapewnienie odpowiedniej infrastruktury ekonomicznej. Nowoczesna gospodarka jest oparta na wiedzy, a szczególną rolę w rozwoju przedsiębiorstw odgrywa zarówno dostęp do infrastruktury wsparcia biznesu jak i specjalistycznych usług doradczych, informacyjnych oraz finansowych. Szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest wzmacnianie sfery badawczo-rozwojowej. Czynnikiem, który w znacznym stopniu hamuje rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw Lubelszczyzny jest niewystarczająca infrastruktura ekonomiczna zarówno w aspekcie ilościowym (zbyt mała ilość funkcjonujących instytucji otoczenia biznesu) oraz jakościowym (niedostosowanie istniejącej infrastruktury okołobiznesowej do potrzeb przedsiębiorstw). Realizacja Osi Priorytetowej II będzie przyczyniała się do osiągnięcia celów założonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego.

Mając powyższe na uwadze, głównym celem Osi Priorytetowej II jest stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze województwa lubelskiego. Wsparcie inwestycji związanych bezpośrednio z rozszerzeniem zakresu i poprawą jakości funkcjonowania instytucji okołobiznesowych oraz podnoszeniem jakości funkcjonowania sfery badawczo-rozwojowej ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze województwa lubelskiego. Dzięki działaniom opisanym w Osi Priorytetowej II przedsiębiorstwa staną się bardziej innowacyjne i konkurencyjne.

Cel Osi Priorytetowej II zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- ułatwienie dostępu przedsiębiorstwom do zewnętrznych źródeł finansowania;

- zwiększenie wykorzystania potencjału regionalnych uczelni i jednostek naukowych poprzez inicjowanie współpracy sektora B+R z sektorem MŚP;

- wsparcie instytucji otoczenia biznesu poprzez inwestycje i doradztwo;

- promocję gospodarczą przedsiębiorstw województwa lubelskiego, w tym ułatwianie nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi podmiotami.

Cel główny oraz cele szczegółowe priorytetu zostaną osiągnięte poprzez wdrażanie następujących działań oraz poddziałań:

2.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw

2.1.1. Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych

2.1.2. Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych

2.2. Regionalna infrastruktura B+R

2.3. Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy

2.4. Marketing gospodarczy