Co to jest RPO WL ?

Lata 2007-2013 to okres niepowtarzalnej szansy dla Województwa Lubelskiego, którą stwarzają fundusze strukturalne. Nasze województwo ma możliwość skorzystania ze znacznie większej kwoty dofinansowania niż miało to miejsce w latach 2004-2006. Spośród licznych programów operacyjnych szczególną rolę ma do odegrania Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL), gdyż w odróżnieniu od innych tego typu instrumentów jest on nie tylko wdrażany, ale również przygotowany i zarządzany przez samorząd województwa. Regionalizacja RPO WL stwarza możliwość jeszcze bardziej skutecznej absorpcji środków unijnych a zarazem rozwoju Lubelszczyzny oraz wyrównania różnic dzielących Województwo Lubelskie od innych regionów Unii Europejskiej, a przez to realizację założeń odnowionej Strategii Lizbońskiej w zakresie rozwoju gospodarczego i wzrostu zatrudnienia.

RPO WL jest jednym z 16 regionalnych programów operacyjnych, których zadaniem jest realizacja Strategii Rozwoju Kraju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowej Strategii Spójności), przez co mają się one przyczyniać do wzrostu gospodarczego oraz do zwiększenia zatrudnienia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 przyczyni się do wykonania powyższego zadania poprzez realizację swojego celu głównego, którym jest podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu.