Postępowanie w sprawie Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., nr 213, poz. 1397) PDF

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227) PDF

Zarządzanie obszarami Natura 2000 PDF

Dyrektywa 85/337/EWG Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz.U. L 175 z 5.7.1985) PDF

Dyrektywa 79/409/EWG Rady w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 103/1 z 25.4.1979) PDF

Dyrektywa 92/43/EWG Rady w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206/7 z 22.7.1992) PDF

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. L 197/30 z 21.7.2001) PDF

Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 627) PDF

PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ DLA I i II OSI PRIORYTETOWEJ RPO WL 2007-2013 – decyzje administracyjne wydane przed 15.11.2008 r. (wersja z dnia 2009-06-29) PDF

PORADNIK POSTĘPOWANIA OOŚ DLA I i II OSI PRIORYTETOWEJ RPO WL 2007-2013 – decyzje administracyjne wydane po 15.11.2008 r. (wersja z dnia 2009-06-29) PDF

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (wersja z dnia 2008-07-15) Word

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (wersja z dnia 2009-05-05) PDF

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF