Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2013-12-13

Wyniki oceny projektów dla I Osi Priorytetowej Działania 1.1 RPO WL 2007-2013, konkurs nr 07/RPOWL/1.1/2012 - wniosek skierowany do oceny merytorycznej po ponownej ocenie formalnej w wyniku uwzględnienia skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie

2013-12-10

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w zakresie zwolnionych środków finansowych oraz ze zwiększonej alokacji dla I Osi Priorytetowej Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 01/RPOWL/1.2/2012

2013-12-06

Wyniki oceny projektów dla I Osi Priorytetowej Działania 1.1 RPO WL 2007 - 2013, konkurs nr 07/RPOWL/1.1/2012

2013-12-03

Lista projektów, które zostały odrzucone po ocenie merytorycznej (otrzymały poniżej 51 punktów lub zostały odrzucone na kryterium techniczno-ekonomicznym) I Oś Priorytetowa, Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013 konkurs nr 08/RPOWL/1.2/2012 - wniosek skierowany do oceny merytorycznej po ponownej ocenie formalnej wniosków cofniętych z oceny merytorycznej

2013-12-03

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania ze zwiększonej alokacji dla I Osi Priorytetowej Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 12/RPOWL/1.3/2012