Aktualności

 

2010-02-22

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 1.7 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 06/RPOWL/1.7/2009

2010-02-17

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania 1.4 dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Działania 1.7 wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo Działania 2.3 wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transfeu wiedzy – schemat B w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

2010-02-17

Zarząd Województwa Lubelskiego zakwalifikował do dofinansowania projekty w ramach Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw RPO WL 2007 – 2013 konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009

2010-02-16

Informacja o zamieszczeniu projektu zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 Uszczegółowienie Programu

2010-02-15

Informacja o zamieszczeniu nowego wzoru umowy o dofinansowanie realizacji projektu

2010-02-09

Informacja dla Beneficjentów działania 2.1 dotycząca pomocy publicznej

2010-02-08

Informacja dla Wnioskodawców działania 2.4 schemat A

2010-02-08

Inforamcja o przedłużeniu terminu oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie 09/RPOWL/1.2/2009

2010-02-05

Informacja o zamieszczeniu: zaktualizowanego harmonogramu naboru wniosków na rok 2010 oraz wstępnego harmonogramu naboru wniosków na rok 2011

2010-02-05

Nowe zasady wypełniania punktu f.3.1.1 formularza w zakresie oceny oddziaływania na środowisko

2010-02-03

Zmiana biznesplanu w działaniach 1.4B i 1.5

2010-02-02

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursów 11/RPOWL/2.4A/2009, 12/RPOWL/2.4B/2009