Uszczegółowienie RPO WL na lata 2007-2013

Ze względu na szczegółowość zawartych informacji Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 zwany również Uszczegółowieniem stanowi kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat typów i możliwości realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Za przygotowanie, przyjęcie i wprowadzanie zmian do SZOP RPO WL odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca RPO WL – Zarząd Województwa Lubelskiego. Projekt Uszczegółowienia jest poddawany ocenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod kątem zgodności z Wytycznymi nr 2 w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego. Przed zatwierdzeniem przez IZ projekt Uszczegółowienia jest równieŜ przekazywany do konsultacji społecznych. Zmiany i uzupełnienia dokumentu są wprowadzane z inicjatywy Instytucji Zarządzającej. O wprowadzonych zmianach są informowane odpowiednie departamenty Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ostateczna wersja Uszczegółowienia może ulec zmianie w wyniku negocjacji RPO WL z Komisją Europejską.

Aktualne Uszczegółowienie RPO WL na lata 2007-2013 oraz jego wcześniejsze wersje oraz szczegóły zmian dostępne są na stronie www.rpo.lubelskie.pl w dziale „Dokumenty” w sekcji „Dokumenty RPO” w menu „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2007-2013 - Uszczegółowienie Programu”