Pozostałe Osie Priorytetowe

Za realizację projektów w ramach Osi Priorytetowych III-VIII odpowiada Instytucja Zarządzająca RPO WL. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej RPO WL 2007-2013 www.rpo.lubelskie.pl

Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny Inwestycyjne

Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne

Oś Priorytetowa V: Transport

Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia

Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna

Oś Priorytetowa IX-Pomoc Techniczna