Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje

Koniecznym warunkiem rozwoju nowoczesnej gospodarki jest nieustanne podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw ze szczególnym naciskiem na poszukiwanie rozwiązań o charakterze innowacyjnym. Wprowadzanie innowacji umożliwia przedsiębiorstwom uzyskanie przewagi nad konkurencją a zarazem pozwala lepiej dostosować ofertę do potrzeb klientów. Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw jest szczególnie ważne w takich regionach jak Lubelszczyzna, charakteryzujących się znacznymi zapóźnieniami w rozwoju przedsiębiorczości w stosunku do innych regionów Unii Europejskiej. Stąd projekty wdrażane w ramach Osi Priorytetowej I powinny mieć wpływ na realizację celów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego.

Kolejnym istotnym aspektem w rozwoju województwa lubelskiego jest rozwój bazy turystyczno –rekreacyjnej. Poprawa jakości i dostępności obiektów turystycznych pozwoli na zwiększenie atrakcyjności regionu oraz powstanie nowych miejsc pracy.

Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw musi dokonywać się z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Niezwykle ważne jest, by rozwijające się przedsiębiorstwa nie przyczyniały się do pogarszania stanu środowiska naturalnego, lecz do jego poprawy. Stąd też wsparcia wymagają przedsięwzięcia prowadzące do zwiększenia produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, ale także przedsięwzięcia mające na celu dostosowywanie prowadzonej działalności gospodarczej do stale zaostrzających się wymogów UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Z uwagi na powyższe głównym celem Osi Priorytetowej I jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw polegające m.in. na stymulowaniu ich innowacyjności sprawi, że będą one bardziej efektywnie funkcjonowały na rynku regionalnym, krajowym i europejskim.

Cel główny priorytetu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

- zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw,

- wzrost innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

- zwiększenie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wraz z poprawą efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz dostosowanie funkcjonowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska,

- rozwój przedsiębiorstw realizujących na terenie województwa lubelskiego projekty z zakresu turystyki i rekreacji,

- wsparcie procesu opracowania i transferu nowoczesnych technologii do przedsiębiorstw,

- ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej.

Cel główny oraz cele szczegółowe priorytetu zostaną osiągnięte poprzez wdrażanie następujących działań oraz poddziałań:

1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw

1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki

1.6. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach

1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo.