2012-02-09

Prośba do Beneficjentów o przekazywanie informacji nt. zrealizowanych wskaźników zatrudnienia z uwzględnieniem struktury podziału na kobiety/mężczyzn

Zgodnie z zapisem Umowy o dofinansowanie w §10 ust. 3 pkt d i obowiązkiem dostarczenia informacji dotyczącej pomiaru wartości wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu, zwracamy się z prośbą o udzielanie informacji dotyczącej osiągniętej wartości wskaźnika „liczba utworzonych miejsc pracy” według powstałych etatów z uwzględnieniem struktury podziału na kobiety/mężczyzn, osiągniętej w wyniku zrealizowania Projektu.

W przypadku osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika „liczba utworzonych miejsc pracy” do czasu złożenia wniosku płatność końcową prosimy o przesyłanie informacji nt. powstałych etatów z uwzględnieniem struktury podziału na kobiety/mężczyzn już w piśmie przewodnim do składanego wniosku.

Dodatkowo osiągnięta wartość wskaźnika „liczba utworzonych miejsc pracy” według powstałych etatów z uwzględnieniem struktury podziału na kobiety/mężczyzn zgodnie z nowym wzorem, wykazywana jest w Raportach rocznych z wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013.

W sytuacjach, gdy w okresie za który składany jest raport wartość faktycznie osiągniętych wskaźników odbiega od wartości zakładanej, Beneficjent jest zobowiązany do wskazania przyczyn tego stanu w punkcie 2b.

czytano: 3059 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2012-02-09 15:20:29

kategoria: Realizacja projektów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF