2013-11-29

Zaproszenie do składania ofert na „dostawę notebooków oraz oprogramowania na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie”

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę notebooków oraz oprogramowania na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk notebooków, 8 sztuk oprogramowania biurowego oraz 10 licencji dostępowych do serwera. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. Natomiast kwestie dotyczące realizacji przedmiotowej dostawy zawiera wzór umowy.
Kod CPV: 30213100-6, 48422000-2.

Termin wykonywania dostawy: do dnia 13 grudnia 2013 r. (w godz. 800-1500)

Informacje o dokumentach jakie należy złożyć wraz z ofertą:

Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem załączonego wzoru formularza cenowego. Ofertę winna podpisać osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Gdy oferta będzie podpisana przez inną osobę, należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające tą osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania w jej imieniu oświadczeń woli.

Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert Wykonawców, którzy zaoferują notebooki, oprogramowanie oraz licencje zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Przy wyborze oferty zostanie zastosowane kryterium 100% cena oferty.

Termin oraz sposób złożenia oferty:

 1. 1) ofertę należy złożyć do dnia 3 grudnia 2013 r. do godz. 12:00 (oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane);
 2. 2) ofertę można złożyć według wyboru:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: kamila.donica@lawp.eu),
  2. pocztą/pocztą kurierską (adres: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Wojciechowska 9 a, 20-704 Lublin),
  3. osobiście w Kancelarii Ogólnej LAWP w Lublinie (adres jw.)
 3. w przypadku składania oferty w sposób określony w pkt 2 lit. b lub lit. c, ofertę należy złożyć w kopercie (lub inny sposób uniemożliwiający zdekompletowanie składanych dokumentów), którą należy opisać:

  (nazwa i adres Wykonawcy)
  „Oferta w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę notebooków oraz oprogramowania na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Dostarczyć do godz. 12.00, do 3 grudnia 2013 r. do Kancelarii Ogólnej LAWP w Lublinie, ul. Wojciechowska 9 a, 20-704 Lublin”.

Informacja o wyborze oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty za pomocą poczty elektronicznej e-mail (na adres wskazany w ofercie).

Załączniki:

 1. opis przedmiotu zamówienia;
 2. wzór formularza cenowego;
 3. wzór umowy.

W przypadku pytań dotyczących przedmiotowego zamówienia należy kontaktować się z: Panem Cezarym Szymańskim (e-mail: cezary.szymanski@lawp.eu, tel. 81 46 23 888), lub z Panem Szymonem Sułkowskim (e-mail: szymon.sulkowski@lawp.eu, tel. 81 46 23 888).

1) opis przedmiotu zamówienia PDF

2) wzór formularza cenowego Word

3) wzór umowy PDF

czytano: 1682 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2013-11-29 14:44:53

Data ostatniej modyfikacji: 2013-12-02 12:49:43

kategoria: LAWP, Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF