Aktualności

 

2011-03-17

Ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące postępowania na realizacja kampanii informacyjno – promocyjnej o szerokim zasięgu nt. I i II Osi Priorytetowych RPO WL 2007-2013 wdrażanych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie