2008-04-28

Informacja o zmianach w Generatorze Planu Projektu oraz w Wytycznych dla składających Plan Projektu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuję o zmianach w Generatorze Planu Projektu oraz w Wytycznych dla składających Plan Projektu. Opisane poniżej zmiany mają na celu uproszczenie procedury Preselekcji oraz wyjaśnienie wątpliwości Wnioskodawców w zakresie sporządzania Planów Projektów.

Wytyczne dla składających Plan Projektu uległy zmianie w punkcie E2 „Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu”. Ze względu na trudności, jakie stwarza Wnioskodawcom prawidłowe określenie wartości bazowych podawanych wskaźników produktu i rezultatu, poza wskaźnikami rezultatu: „Liczba nowych miejsc pracy powstałych od daty rozpoczęcia realizacji projektu” i „Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych od daty rozpoczęcia realizacji projektu” (w tych przypadkach wartość bazową stanowi średni stan zatrudnienia – odpowiadający liczbie „rocznych jednostek roboczych” - w ostatnich pełnych 12 miesiącach liczonych od dnia złożenia Planu Projektu), w kolumnie „Wartość bazowa” należy wpisywać zero. Jednocześnie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wyjaśnia, że zakończenie rzeczowego okresu realizacji projektu, kiedy to należy wykazać przyrost zatrudnienia na poziomie rezultatu, celem uzyskania punktów za stworzone miejsca pracy na etapie Wniosku o dofinansowanie, oznacza dzień zakończenia rzeczowego okresu realizacji projektu.

W związku z różnorodnym rozumieniem przez Wnioskodawców wyrażenia „okres realizacji projektu nie powinien być dłuższy niż 2 lata od końca roku, w którym projekt został wybrany do dofinansowania”, jakie pojawia się w punkcie E5 „Harmonogram realizacji projektu” w Wytycznych dla składających Plan Projektu, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wyjaśnia, że wspomniane 2 lata biegną od końca roku, w którym została podpisana Umowa o dofinansowanie realizacji projektu. Stosowna informacja w tym zakresie została wprowadzona do punktu E5.

W punktach: E6a „Planowane koszty w ramach projektu - VAT jest kwalifikowalny /w PLN/” i E6b „Planowane koszty w ramach projektu - VAT nie jest kwalifikowalny /w PLN/” dodane zostały informacje uściślające dane zawarte w dokumencie Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 i ułatwiające prawidłowe wypełnienie tabel dotyczących budżetu projektu, znajdujących się w ww. punktach.

W punkcie E8 „Wnioskowane wsparcie /w PLN/” dodane zostały informacje ułatwiające prawidłowe wypełnienie tabeli dotyczącej kwoty wnioskowanego wsparcia, mianowicie określające maksymalny poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego (50 % kosztów kwalifikowalnych) oraz określające w jakim zakresie w ramach I Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 udzielana jest pomoc de minimis (kwota wnioskowanego wsparcia na prace przygotowawcze w Działaniach 1.1-1.5 oraz całkowita kwota wnioskowanego wsparcia w Działaniu 1.6 „Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach”). Informacje dodane w tym punkcie wiążą się bezpośrednio z danymi wprowadzonymi do punktu E14 „Pomoc uzyskana przez Wnioskodawcę w Polsce”, dotyczącymi sumowania uzyskanej przez Wnioskodawcę pomocy de minimis oraz pomocy publicznej.

W sekcji II „Opis procedur”, w punkcie 6 dodana została informacja, o tym, że brak czytelnego podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz pieczęci Wnioskodawcy w wyznaczonym miejscu w Planie Projektu powoduje, że nie podlega on ocenie w oparciu o „Kryteria oceny Planu Projektu” zawarte w sekcji III „Ocena Planu Projektu”. W punkcie 9 sekcji II dodana została także informacja o konieczności stosownego opisu nie tylko koperty, w której składany jest Plan Projektu, ale również płyty CD/DVD, na której znajduje się elektroniczna wersja Planu Projektu.

Wspomniane zmiany w Generatorze Planu Projektu (w okienkach pomocy) oraz w Wytycznych dla składających Plan Projektu obowiązują Wnioskodawców sporządzających Plan Projektu od dnia 28.04.2008 r.

Jednocześnie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie przypomina Wnioskodawcom o konieczności dokładnego zapoznania się z Wytycznymi dla składających Plan Projektu przy sporządzaniu Planu Projektu. Pozwoli to uniknąć błędów wynikających z pobieżnego czytania dokumentu, a tym samym groźby negatywnej oceny złożonego Planu Projektu. Przy wypełnianiu Planu Projektu pomocna będzie lista najczęściej popełnianych błędów w Planach Projektów, zamieszczona na stronie internetowej LAWP www.lawp.lubelskie.pl, w zakładce „Preselekcja”.

czytano: 1494 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2008-04-28 00:00:00

kategoria: Preselekcja

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF