2008-04-10

 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie

(Instytucja Pośrednicząca II Stopnia)

zaprasza

do składania Planów Projektów (Preselekcja)

 

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:

Oś Priorytetowa I - Przedsiębiorczość i Innowacje

Ocena Planów Projektów ma na celu sprawdzenie, czy projekt jest zgodny z celami RPO. Procedura Preselekcji pozwoli Wnioskodawcom uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przygotowaniem pełnych wersji wniosków. Pisemna informacja LAWP o pozytywnej ocenie stanowi podstawę do rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków związanych z realizacją projektu w przypadku wyboru projektu w trybie konkursowym.

Formularz Planu Projektu oraz szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie www.lawp.lubelskie.pl

Plany Projektów należy przesyłać pocztą, przesyłką kurierską lub złożyć osobiście w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) w terminie od dnia 10 kwietnia 2008 r.

w siedzibie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin w Sekretariacie/Kancelarii ogólnej LAWP z dopiskiem „Plan Projektu do RPO WL Działanie ................”.

Za datę wpływu Planu Projektu przyjmuje się termin jego dostarczenia do siedziby LAWP.

Preselekcja ma formę konkursu otwartego, a ewentualny termin zakończenia naboru Planów Projektów zostanie podany na stronie www.lawp.lubelskie.pl z 30-dniowym wyprzedzeniem.

Szczegółowe informacje można uzyskać w LAWP, tel. (081) 46 23 800,
strona internetowa: www.lawp.lubelskie.pl, e-mail: lawp@lubelskie.pl

czytano: 3416 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2008-04-10 00:00:00

kategoria: Preselekcja

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF