F.A.Q. - Najczęsciej zadawane pytania

1. MŚP - jak określić wielkość przedsiębiorstwa?
2. MŚP - Czy procentowe dofinansowanie do projektu jest ostateczne, czy może ulec zmianie?
3. MŚP - czy jest możliwość skorzystania z dofinansowania na budowę ekologicznej kotłowni?
4. Mikroprzedsiębiorstwo - jednoosobowa firma - usługi masażu kosmetycznego. Jakie są dotacje na założenie lub rozwój działalności gospodarczej? Z jakiego programu można skorzystać teraz lub w przyszłości?
5. MŚP - Spółka prowadzi dwa hotele. Jakie są możliwości dofinansowania zakupu samochodu dla firmy?
6. Czy istnieje możliwość otrzymania dofinansowania dla gmin?
7. Akredytacja: Czy Wykonawca może dopisywać/wykreślać ekspertów w trakcie trwania całego okresu realizacji programu?
8. Akredytacja: Czy dziedziny specjalizacji, które należy wpisać w rubryce Doświadczenie we wniosku o udzielenie przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie akredytacji do świadczenia usług doradczych w ramach Działania 1.7. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo” dotyczą realizacji usług doradczych ogólnie, czy tylko specjalizacji związanej z usługami akredytacyjnymi?
9. Akredytacja: Czy doświadczenie dot. świadczenia akredytowanych usług doradczych jest warunkiem koniecznym do uzyskania akredytacji, czy też wystarczy ogólne doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw?
10. MŚP: Czy w ramach Działań RPO WL 2007-2013 z I i II Osi Priorytetowej, koszty związane z budową, czy remontem/przebudową lub rozbudową budynku mogą stanowić większość kosztów całkowitych projektu?
11. MŚP: Czy przedsiębiorstwo, które działa w branży recyklingowej może ubiegać się o dotację z działania 1.4 „Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii”?
12. MŚP: Czy przedsiębiorstwo mające siedzibę poza granicami Polski może ubiegać, się o wsparcie z RPO WL 2007-2013? Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie województwa lubelskiego.
13. MŚP: Czy aport będzie mógł stanowić wkład własny wnioskodawcy?
14. MŚP: Czy są ograniczenia dotyczące kraju pochodzenia (produkcji) zakupionych środków trwałych w ramach otrzymanej dotacji z RPO WL 2007-2013?
15. MŚP: Czy przedsiębiorstwo może ubiegać się o wsparcie na realizację projektu inwestycyjnego, realizowanego na terenie województwa lubelskiego? Wartość projektu wynosi 8 mln zł.
16. MŚP: Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w specjalnej strefie ekonomicznej może ubiegać się o dotację w ramach RPO WL 2007-2013?
17. Stowarzyszenie: Czy stowarzyszenie może uzyskać dotację na realizację projektu polegającego na działaniach modernizacyjnych: założenie ogrzewania solarnego, klimatyzacji w budynku, wymiana stolarki okiennej i docieplenie budynku?
18. MŚP: Czy w ramach działania 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo” można starać się o dofinansowanie na wdrożenie ISO do przedsiębiorstwa?
19. MŚP: Czy w zakresie projektów dot. gastronomii możliwe jest aplikowanie do działań 1.1 - 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013?
20. MŚP: W ramach, którego działania można ubiegać się o dofinansowanie na budowę domu weselnego?
21. Co to jest klaster?
22. MŚP: Czy można realizować inwestycję (budowa stacji paliw) współfinansowaną z RPO WL 2007-2013 na terenie, dzierżawionym przez wnioskodawcę (umowa dzierżawy na okres nieoznaczony)?
23. Czy osoba prywatna może uzyskać wsparcie na projekty dotyczące odnawialnej energii i ekotechnologii?
24. W jaki sposób ustalić powiązanie pomiędzy przedsiębiorstwami?
25. Czy jest możliwa zmiana sposobu finansowania projektu z kredytu inwestycyjnego na pożyczkę po złożeniu wniosku o dofinansowanie?
26. Czy dołączona dokumentacja techniczna musi być potwierdzona przez urząd wydający decyzje budowlane?
27. Czy istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego ze środków pochodzących z funduszy pożyczkowych?
28. Czy będzie określona minimalna wartość MW jaką przedsiębiorca będzie musiał wytworzyć w ramach projektu działania 1.4 schemat B?
29. Czy firma może uzyskać status przedsiębiorstwa energetycznego poprzez wpisanie odpowiedniego kodu PKD?
30. Czy wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu musi odbywać się ze źródeł odnawialnych?
31. Czy w ramach RPO WL 2007-2013 firma świadcząca usługi transportowe może ubiegać się o dofinansowanie na zakup środka transportu?
32. Jakie kryteria łącznie winien spełniać środek transportu, aby mógł zostać uznany za nowy? Czy ma znaczenie fakt, że pojazd był już zarejestrowany u sprzedawcy?
33. Czy istnieje możliwość starania się o dofinansowanie w sytuacji kiedy działalność gospodarcza jest od dłuższego czasu zawieszona?
34. Czy w przypadku składania wniosku o dofinansowanie np.: do Działania 1.2 należy przedstawić dokument potwierdzający własność budynku/lokalu?
35. Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie należy dostarczyć pozwolenie na budowę, czy też taki załącznik jest wymagany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie?
36. Czy zatrudnienie pracownika jest kosztem kwalifikowanym?
37. Czy dofinansowanie jest udzielane na zasadzie pożyczki z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości?
38. Jakie dokumenty są potrzebne do udokumentowania środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu?
39. Czy zakup prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej jest kosztem kwalifikowanym?
40. Co należy zawrzeć w ramach załącznika 11 dotyczących projektów infrastrukturalnych?
41. Jaką maksymalną ilość punktów można uzyskać za „Potencjał Wnioskodawcy” ? Za co przyznawane są te punkty?
42. Jakie warunki musi spełniać Wnioskodawca by uzyskać dofinansowanie?