2012-01-31 do 2012-03-15 15:30

OGŁOSZENIE

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

zaprasza

w ramach konkursu nr 02/RPOWL/2.2/2012

do składania wniosków o dofinansowanie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013

Osi Priorytetowej II: Infrastruktura Ekonomiczna

Działania 2.2: Regionalna infrastruktura B+R

w terminie od dnia 31.01.2012 r. do 15.03.2012 r. (do godz. 15:30)

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

W ramach działania realizowane będą projekty dotyczące specjalistycznej bazy laboratoryjnej wykorzystywanej wyłącznie do komercyjnych badań prowadzonych na rzecz przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem nowych rozwiązań technologicznych oraz do świadczenia usług specjalistycznych o udokumentowanym popycie rynkowym.

O dofinansowanie projektów z wyżej wymienionego Działania mogą ubiegać się następujące podmioty:

Szkoły wyższe i jednostki naukowe prowadzące działalność gospodarczą w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych Dz. U. z 2009 r., Nr 214 poz. 1661)

Na realizację projektów w ramach Działania 2.2 Regionalna infrastruktura B+R przewidziano do rozdysponowania w ramach konkursu kwotę 19 984 950,00 PLN1.

Rezerwa finansowa, przeznaczona na dofinansowanie projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą wynosi 1 998 495,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania z RPO WL 2007 – 2013 dla wniosków składanych w ramach konkursu wynosi:

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych,

Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych,

Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wsparcia wynosi 212 tys. PLN, maksymalna wartość wsparcia wynosi 3,4 mln PLN.

Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nie dłuższym niż 213 dni od daty zakończenia naboru wniosków2.

Pomimo otrzymania przez projekt określonej liczby punktów umożliwiającej uzyskanie dofinansowania w ramach Działania RPO WL 2007-2013 do którego Wnioskodawca aplikował, umowa o dofinansowanie realizacji projektu z Wnioskodawcą może zostać nie podpisana z powodu wyczerpania dostępnej dla danego Działania alokacji (środków finansowych). Wówczas dany projekt zostanie przeniesiony do listy rezerwowej.

Szczegółowa informacja o zasadach ubiegania się o dofinansowanie, w tym Uszczegółowienie RPO WL 2007-2013, generator wniosków, Wytyczne dla Wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie www.lawp.eu, www.lawp.lubelskie.pl.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, przez posłańca lub przesyłką kurierską w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a,

„Punkt naboru wniosków”

lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wyżej wymieniony adres z dopiskiem "wniosek do RPO WL konkurs nr 02/RPOWL/2.2/2012". Za datę wpływu Wniosku przyjmuje się termin jego dostarczenia do „Punktu naboru wniosków” w siedzibie LAWP

Szczegółowe informacje można uzyskać w LAWP, tel. (081) 46 23 831, e-mail: lawp@lubelskie.pl

Dokumentacja konkursowa


1 Kwota policzona zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia konkursu 1euro = 4,4411 PLN.

2 Termin ten może ulec zmianie w przypadkach opisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców.

czytano: 3467 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2012-01-31 07:30:00

konkurs: 02/2012 (działanie 2.2)

kategoria: Ogłoszenia o konkursach

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF