2009-12-18 do 2010-01-29 15:00

OGŁOSZENIE

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

zaprasza

w ramach konkursu nr 11/RPOWL/2.4A/2009

do składania wniosków o dofinansowanie

projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013

Osi Priorytetowej II – INFRASTRUKTURA EKONOMICZNA

Działania 2.4 – MARKETING GOSPODARCZY Schemat A

w terminie od dnia 18.12.2009 r. (od godz. 7.30) do 29.01.2010 r. (do godz. 15.00)

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

Udział przedsiębiorstw z sektora MŚP w wystawach, targach (w tym zagranicznych) i misjach gospodarczych za granicą;

O dofinansowanie projektów z wyżej wymienionego Działania mogą ubiegać się następujące podmioty:

Przedsiębiorcy z sektora MŚP działający na terenie województwa lubelskiego.

Na realizację projektów w ramach Działania 2.4 Schemat A – Marketing gospodarczy przewidziano do rozdysponowania w ramach konkursu kwotę 833 445,51 PLN 1 w tym rezerwa finansowa, przeznaczona na dofinansowanie projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą wynosi 83 344,55 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla wniosków składanych w ramach konkursu wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość wsparcia wynosi 10 tys. PLN, maksymalna wartość wsparcia wynosi 50 tys. PLN.

Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nie dłuższym niż 161 dni od daty zakończenia naboru wniosków 2.

Szczegółowa informacja o zasadach ubiegania się o dofinansowanie, w tym Uszczegółowienie RPO WL 2007-2013, formularz wniosku, Wytyczne dla Wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie www.lawp.lubelskie.pl.

W ramach konkursu dla Działania 2.4 Schemat A istnieje możliwość złożenia przez Wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, przez posłańca lub przesyłką kurierską w dni robocze:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30

wtorek w godzinach od 7.30 do 16.00

piątek w godzinach od 7.30 do 15.00

pod adresem:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

20-010 Lublin, ul. Graniczna 4, pok. 14

"Punkt naboru wniosków"

lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wyżej wymieniony adres z dopiskiem „wniosek do RPO WL konkurs nr 11/RPOWL/2.4A/2009”. Za datę wpływu Wniosku przyjmuje się termin jego dostarczenia do „Punktu naboru wniosków” w siedzibie LAWP. Szczegółowe informacje można uzyskać w LAWP, tel. (081) 46 23 831, e-mail: lawp@lubelskie.pl


1 Kwota policzona zgodnie z kursem Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia konkursu 1 euro = 4,1635 PLN

2 Termin ten może ulec zmianie w przypadkach opisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców

czytano: 201 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2009-12-18 07:30:00

konkurs: 11/2009 (działanie 2.4a)

kategoria: Ogłoszenia o konkursach

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF