2009-12-08

Komunikat dotyczący postępowania OOŚ – Działanie 1.5

Ze względu na liczne przypadki umorzeń postępowania wszczętego na podstawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ze względu na niezgodność prawa krajowego z prawem unijnym w przypadku przedsięwzięć z zakresu „Ośrodków wypoczynkowych i kompleksów hotelowych poza obszarami miejskimi wraz z inwestycjami towarzyszącymi” decyzja umarzająca wydana przez właściwy organ administracji publicznej może zostać uznana pod pewnymi warunkami za spełniającą wymogi decyzji w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (screening negatywny). Taka decyzja umarzająca może zostać uznana za wystarczającą dla przedmiotowego celu, o ile w jej uzasadnieniu organ administracji wykaże, w sposób wyczerpujący, że przedsięwzięcie ze względu na swój rodzaj i charakter, usytuowanie oraz rodzaj i skalę oddziaływania nie może znacząco oddziaływać na środowisko, a nie jedynie wskazał na brak podstawy prawnej w przepisach krajowych do przeprowadzenia postępowania OOŚ.

LAWP aby zapewnić, że żadne przedsięwzięcie, które może znacząco oddziaływać na środowisko, zaleca aby organ administracji wydający decyzję umarzającą w uzasadnieniu do niej stosował kryteria określone w aneksie III Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne ( w świetle przepisów obowiązujących do dnia 14 listopada 2008 r. określonych w § 4 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. „w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, natomiast po 15 listopada określonych w art. 63, ust. 1 ustawy OOŚ).

Jeżeli decyzja o umorzeniu postępowania nie spełnia opisanych wyżej wymogów, beneficjent powinien wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji w trybie art. 154 § 1 Kpa, w przeciwnym wypadku projekt nie uzyska dofinansowania w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013.

czytano: 260 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2009-12-08 12:47:44

konkurs: 03/2009 (działanie 1.5), 08/2008 (działanie 1.5)

kategoria: Aplikowanie o środki, Zmiany dokumentów i przepisów

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF