2014-09-08

Ósma zaktualizowana lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B RPO WL - konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012

Ze względu na wygaśnięcie podstaw prawnych dla udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w okresie programowania 2007-2013 nie jest możliwe wybieranie projektów do dofinansowania. W świetle art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pomoc publiczna jest co do zasady zakazana. Wyłączenia od ogólnego zakazu udzielania pomocy statuowało Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz. U. L 214 z 9.8.2008, s. 3). Zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej oznaczone były w art. 13 Rozporządzenia. Zgodnie z art. 45 akapit drugi Rozporządzenia, było ono stosowane do dnia 30 czerwca 2014 r. Przepis art. 44 ust. 3 Rozporządzenia stanowi: „Wraz z końcem okresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia wszystkie programy pomocy wyłączone na mocy niniejszego rozporządzenia pozostają wyłączone przez 6-miesięczny okres dostosowawczy, z wyjątkiem programów pomocy regionalnej. Wyłączenie programów pomocy regionalnej wygasa z dniem wygaśnięcia zatwierdzonych map pomocy regionalnej.” Do przepisu tego, jako wyznaczającego końcową datę udzielania pomocy na nowe inwestycje w ramach regionalnych programów operacyjnych, odsyła § 24 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 239, poz. 1599, z późn. zm.).W związku z przepisem § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402, z późn. zm.), mapy pomocy regionalnej wygasły z dniem 30 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 106/2014 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dnia 03.09.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007- 2013 – konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012PDF

Ósma zaktualizowana Lista rezerwowa dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii RPO WL 2007 - 2013 - konkurs nr 10/RPOWL/1.4B/2012 PDF

czytano: 130 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2014-09-08 13:53:48

Data ostatniej modyfikacji: 2014-09-08 14:02:12

konkurs: 10/2012 (działanie 1.4b)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów rezerwowych

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF