2014-01-24

Wyniki oceny projektów dla Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, konkurs nr 1/RPOWL/2.3A/2013

Komunikat w sprawie zwiększenia alokacji w ramach Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, konkurs nr 01/RPOWL/2.3A/2013

Zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków, na realizację projektów w ramach Działania 2.3 Schemat A RPO WL 2007–2013 przewidziano do rozdysponowania kwotę 10 197 413,00 PLN.

Rezerwa finansowa przeznaczona na dofinansowanie projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą wynosi 10% alokacji, czyli 1 019 741,30 PLN z alokacji 10 197 413,00 PLN.

Wartość alokacji w ramach konkursu bez rezerwy wynosiła 9 177 671,70 PLN.

Instytucja Zarządzająca RPO dnia 24 stycznia 2014 r. wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji o kwotę 5 456 509,30 PLN, z czego 4 910 858,37 PLN zostało przeznaczone na dofinansowanie projektów, które uzyskały minimum 81 pkt. (czyli ocenionych przez Komisję Oceny Projektów jako bardzo wartościowe dla realizacji celów danego Działania RPO WL 2007-2013) i zostały umieszczone na Liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania. Kwota 545 650,93 PLN ze zwiększonej alokacji powiększyła rezerwę finansową w ramach konkursu 01/RPOWL/2.3A/2013, która po zmianach wynosi 1 565 392,23 PLN.

Zarządzenie nr 12/2014 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dn. 24.01.2014 r. w sprawie wyboru projektów współfinansowanych w ramach Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – konkurs nr 01/RPOWL/2.3A/2013 PDF

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 konkursu nr 01/RPOWL/2.3A/2013 PDF

Zarządzenie nr 13/2014 Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dn. 24.01.2014 r. w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 -konkurs nr 01/RPOWL/2.3A/2013 PDF

Lista rezerwowa dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 konkursu nr 01/RPOWL/2.3A/2013 PDF

Lista projektów, które zostały odrzucone po ocenie merytorycznej(otrzymały poniżej 51 punktów lub zostały odrzucone na kryterium techniczno-ekonomicznym) dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 konkursu nr 01/RPOWL/2.3A/2013 PDF

Lista projektów, które zostały cofnięte z oceny merytorycznej do oceny formalnej dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 konkurs nr 01/RPOWL/2.3A/2013 PDF

czytano: 1663 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2014-01-24 15:28:53

Data ostatniej modyfikacji: 2014-01-24 15:29:47

konkurs: 01/2013 (działanie 2.3a)

kategoria: Aplikowanie o środki, Listy projektów cofniętych, Listy projektów odrzuconych, Listy projektów rezerwowych, Listy projektów wybranych do dofinansowania

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF