2012-12-27 do 2013-02-11 15:30

OGŁOSZENIE

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

zaprasza

w ramach konkursu nr 13/RPOWL/1.7/2012

do składania wniosków o dofinansowanie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013

Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje

Działania 1.7: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo

w terminie od dnia 27.12.2012 r. do 11.02.2013 r. (do godz. 15:30)

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

  1. Doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej;
  2. Doradztwo w zakresie jakości;
  3. Doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii;
  4. Doradztwo w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne;
  5. Doradztwo w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw;
  6. Doradztwo w zakresie łączenia się przedsiębiorstw;
  7. Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności przedsiębiorstw.

O dofinansowanie projektów z wyżej wymienionego Działania mogą ubiegać się następujące podmioty:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na realizację projektów w ramach Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo przewidziano do rozdysponowania w ramach konkursu kwotę 4 096 800,00 PLN1.

Rezerwa finansowa, przeznaczona na dofinansowanie projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą wynosi  409 680,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania z RPO WL 2007 – 2013 dla wniosków składanych w ramach konkursu wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość wsparcia wynosi 10 tys. PLN, maksymalna wartość wsparcia wynosi 250 tys. PLN.

Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nie dłuższym niż 213 dni od daty zakończenia naboru wniosków2.

Pomimo otrzymania przez projekt określonej liczby punktów umożliwiającej uzyskanie dofinansowania w ramach Działania RPO WL 2007-2013 do którego Wnioskodawca aplikował, umowa o dofinansowanie realizacji projektu z Wnioskodawcą może zostać nie podpisana z powodu wyczerpania dostępnej dla danego Działania alokacji (środków finansowych). Wówczas dany projekt zostanie przeniesiony do listy rezerwowej.

Szczegółowa informacja o zasadach ubiegania się o dofinansowanie, w tym Uszczegółowienie RPO WL 2007-2013, generator wniosków, Wytyczne dla Wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie www.lawp.eu, www.lawp.lubelskie.pl.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, przez posłańca lub przesyłką kurierską w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a

„Punkt Naboru Wniosków”

lub przesłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wyżej wymieniony adres z dopiskiem "wniosek do RPO WL konkurs nr 13/RPOWL/1.7/2012". Za datę wpływu Wniosku przyjmuje się termin jego dostarczenia do „Punktu Naboru Wniosków” w siedzibie LAWP

Szczegółowe informacje można uzyskać w LAWP, tel. (081) 46 23 812, (081) 46 23 831, e-mail: lawp@lubelskie.pl

Dokumentacja konkursowa


1 Kwota policzona zgodnie z kursem wyznaczonym w oparciu o algorytm wskazany w Załączniku nr 1 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Lubelskiego 1 euro = 4,0968 PLN.

2 Termin ten może ulec zmianie w przypadkach opisanych w Wytycznych dla Wnioskodawców.

czytano: 199 razy

Informację wytworzył(a): Szymon Sułkowski

Data utworzenia informacji: 2012-12-10 11:01:58

Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-27 07:39:49

konkurs: 13/2012 (działanie 1.7)

kategoria: Ogłoszenia o konkursach

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF