Aplikowanie o środki - Aktualności

 

2015-01-23

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania ze zwolnionych środków i zwiększonej alokacji dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 01/RPOWL/2.3A/2013 –zgodnie z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25.09.2014 r. sygn. akt. III SA/Lu 782/14

2014-06-25

Lista rankingowa projektów o obniżonym poziomie dofinansowania wybranych do dofinansowania ze środków rezerwy finansowej oraz zwiększonej alokacji dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 konkursu nr 01/RPOWL/2.3A/2013 oraz zaktualizowana Lista rezerwowa

2014-06-18

Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze środków rezerwy finansowej oraz zwiększonej alokacji dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 01/RPOWL/2.3A/2013

2014-03-17

Lista rezerwowa dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013, konkurs nr 01/RPOWL/2.3A/2013

2014-03-17

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania ze zwiększonej alokacji dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013, konkurs nr 01/RPOWL/2.3A/2013

2014-03-05

Lista projektów, które zostały odrzucone po ocenie merytorycznej (otrzymały poniżej 51 punktów lub zostały odrzucone na kryterium techniczno-ekonomicznym) II Oś Priorytetowa, Działanie 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 konkursu nr 01/RPOWL/2.3A/2013 – wnioski skierowane do oceny merytorycznej po ponownej ocenie formalnej wniosków cofniętych z oceny merytorycznej

2014-02-18

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 - wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po cofnięciu z oceny merytorycznej konkurs nr 01/RPOWL/2.3A/2013

2014-01-24

Wyniki oceny projektów dla Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, konkurs nr 1/RPOWL/2.3A/2013

2013-11-12

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat A Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy RPO WL 2007-2013 Nr konkursu 01/RPOWL/2.3A/2013

2013-08-19

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursu 01/RPOWL/2.3A/2013