Aktualności

 

2010-07-22

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 1.6 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 10/RPOWL/1.6/2009

2010-04-02

Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny merytorycznej - Działanie 1.6 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 10/RPOWL/1.6/2009

2010-04-02

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 1.6 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 10/RPOWL/1.6/2009

2010-03-04

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 1.6 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 10/RPOWL/1.6/2009

2010-01-21

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursów 09/RPOWL/1.2/2009, 10/RPOWL/1.6/2009

2010-01-11

Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 09/RPOWL/1.2/2009 oraz 10/RPOWL/1.6/2009

2009-12-10

Informacja dla Wnioskodawców z działania 1.2 i 1.6 dot. Biznes Planu

2009-11-30 do 2010-01-18 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.6 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 10/RPOWL/1.6/2009)