Aktualności

 

2010-04-16

Druga lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach działania 1.7 RPO WL - konkurs 06/RPOWL/1.7/2009

2010-03-12

Lista projektów po ponownej ocenie odrzuconych na etapie oceny merytorycznej - działanie 1.7 RPO WL - konkurs 06/RPOWL/1.7/2009

2010-03-12

Lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach działania 1.7 RPO WL - konkurs 06/RPOWL/1.7/2009

2010-02-22

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 1.7 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 06/RPOWL/1.7/2009

2010-01-14

Lista projektów wybranych do dofinansowania z EFRR w ramach działania 1.7 RPO WL - konkurs 06/RPOWL/1.7/2009

2009-11-05

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 1.7 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 06/RPOWL/1.7/2009

2009-09-24

Informacja o przedłużeniu terminu składania uzupełnień/poprawek do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursów 06/RPOWL/1.7/2009

2009-09-08

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursów 05/RPOWL/1.3/2009, 06/RPOWL/1.7/2009

2009-06-30 do 2009-08-20 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.7 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 06/RPOWL/1.7/2009)