Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2012-07-31 do 2012-10-02 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.1 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 07/RPOWL/1.1/2012)

2012-07-27

Kolejne szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw w ramach RPO WL na lata 2007-2013

2012-07-16

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanego harmonogramu naboru wniosków na rok 2012

2012-07-13

Wyniki oceny projektów dla Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, konkurs nr 03/RPOWL/1.7/2011, poddanych ocenie merytorycznej po uznaniu przez LAWP protestów za zasadne

2012-07-13

Zaktualizowana Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo RPO WL 2007-2013, konkurs nr 03/RPOWL/1.7/2011

2012-07-12

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.2 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 01/RPOWL/1.2/2012

2012-07-05

Informacja ws. wyników oceny formalnej Działania 1.2 konkurs nr 01/RPOWL/1.2/2012