Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2012-06-29 do 2012-09-03 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 (konkurs: 06/RPOWL/2.4A/2012)

2012-06-29 do 2012-09-03 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 Schemat B RPO WL 2007-2013 (konkurs: 05/RPOWL/2.3B/2012)

2012-06-29 do 2012-09-14 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.6 Schemat B RPO WL 2007-2013 (konkurs: 04/RPOWL/1.6B/2012)

2012-06-29 do 2012-09-14 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.6 Schemat A RPO WL 2007-2013 (konkurs: 03/RPOWL/1.6A/2012)

2012-06-20

Czat na temat promocji i trwałości projektu realizowanego w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013 r. !!!

2012-06-18

Wyniki oceny projektów dla Działania 2.3 Schemat B „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, Konkurs nr 06/RPOWL/2.3B/2011

2012-06-14

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanego harmonogramu naboru wniosków na rok 2012

2012-06-14

Czat na temat Działania 2.4 Marketing Gospodarczy !!!

2012-06-05

Czwarta zaktualizowana Lista rezerwowa dla Działania 1.2 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 09/RPOWL/1.2/2009

2012-06-05

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej I, Działania/Poddziałania 1.2, konkursu nr 09/RPOWL/1.2/2009 (po uwzględnieniu skarg do WSA)