Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2012-05-22

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - wnioski cofnięte z oceny merytorycznej do oceny formalnej Nr konkursu 02/RPOWL/1.3/2011

2012-05-22

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po uznaniu przez LAWP protestu za zasadny Nr konkursu 02/RPOWL/1.3/2011

2012-05-21

Projekt kryteriów merytorycznych do oceny projektów z DZIAŁANIA 1.4 „Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii” SCHEMAT B

2012-05-21

Wyniki oceny projektów dla Działania 1.1 „Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Konkurs nr 08/RPOWL/1.1/2010, poddanych ocenie merytorycznej po uznaniu przez LAWP ponownych protestów za zasadne

2012-05-18

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanego harmonogramu naboru wniosków na rok 2012

2012-05-15

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.2 - Konkurs nr 01/RPOWL/1.2/2012

2012-05-14

Ankieta dotycząca potrzeb szkoleniowych

2012-05-08

Informacja o czacie z przedstawicielem LAWP na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013