Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2012-04-27

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 05/RPOWL/1.4A/2011

2012-04-27

Wiadomość dla Wnioskodawców

2012-04-24

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej (wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po uznaniu przez LAWP protestu za zasadny) dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 04/RPOWL/2.4A/2011

2012-04-23

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej (wnioski cofnięte do ponownej oceny formalnej na etapie oceny merytorycznej) dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 04/RPOWL/2.4A/2011

2012-04-20

Projekt kryteriów merytorycznych do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy” SCHEMAT A

2012-04-18

Komunikat w sprawie zwiększenia alokacji w ramach działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw RPO WL 2007–2013 – konkurs nr 02/RPOWL/1.3/2011

2012-04-13

Wyniki oceny projektów dla Działania 1.3 „Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Konkurs nr 02/RPOWL/1.3/2011

2012-04-13

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat B RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 06/RPOWL/2.3B/2011

2012-04-11

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników oceny merytorycznej dla Działania 1.3 (konkurs 02/RPOWL/1.3/2011)

2012-04-05

Najważniejsze zasady bezpieczeństwa dla przedsiębiorców chcących ubiegać się o dotacje w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013

2012-04-05

Zaproszenie do udziału w spotkaniu w dniu 12 kwietnia 2012 r. w Zamościu