Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2012-03-22

Czat na temat prawidłowej realizacji projektu !!!

2012-03-21

Informacja o planowanych zmianach w dokumentacji konkursowej

2012-03-20

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursów 01/RPOWL/1.2/2012 i 02/RPOWL/2.2/2012

2012-03-16

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 04/RPOWL/2.4A/2011

2012-03-15

Informacja w sprawie ogłoszenia wyników oceny merytorycznej dla Działania 1.3 (konkurs 02/RPOWL/1.3/2011)

2012-03-15

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanego harmonogramu naboru wniosków na rok 2012

2012-03-07

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 05/RPOWL/1.4A/2011 oraz 06/RPOWL/2.3B/2011

2012-03-02

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 02/RPOWL/1.3/2011

2012-03-01

Druga lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.6 RPO WL 2007-2013 Konkurs nr 01/RPOWL/1.6/2011