Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2012-02-24

Komunikat dla Wnioskodawców z działania 1.3 RPO WL 2007 – 2013 konkurs nr 02/RPOWL/1.3/2011 w sprawie zmian w generatorze wniosków e-LSI

2012-02-22

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej (wnioski cofnięte do ponownej oceny formalnej na etapie oceny merytorycznej) dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo RPO WL 2007-2013 Nr konkursu 03/RPOWL/1.7/2011

2012-02-21

Czwarta lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach I Osi Priorytetowej , Działania 1.5 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 04/RPOWL/1.5/2010

2012-02-14

Informacja dla Wnioskodawców aplikujących w ramach Działania 1.2 - konkurs nr 01/RPOWL/1.2/2012

2012-02-01

Prezentacje dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.2 i 2.2

2012-02-01

W związku z dużym zainteresowaniem szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw, zostanie zorganizowane kolejne szkolenie z w/w tematu w dniach 06-07.02.2012 r. w siedzibie LAWP. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Oprócz powiadomienie e-mailem, osoby zakwalifikowane dostaną informacje telefoniczną. Chęć udziału w szkoleniu należy zgłaszać za pośrednictwem formularzy elektronicznych.