Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2012-12-27 do 2013-02-11 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.7 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 13/RPOWL/1.7/2012)

2012-12-27 do 2013-02-11 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.3 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 12/RPOWL/1.3/2012)

2012-12-21

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 06/RPOWL/2.4A/2012

2012-12-20

Lista projektów, po ponownej ocenie merytorycznej dla II Osi Priorytetowej, Działanie 2.3 Schemat B RPO WL 2007-2013 - wnioski poddane ponownej ocenie merytorycznej po uznaniu przez LAWP protestu za zasadny konkurs nr 06/RPOWL/2.3B/2011

2012-12-20

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 05/RPOWL/1.4A/2011 - projekty cofnięte podczas oceny merytorycznej do oceny formalnej i ponownie skierowane do oceny merytorycznej

2012-12-19

Prezentacja z działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo w ramach RPO WL 2007-2013

2012-12-19

Prezentacja z działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach RPO WL 2007-2013

2012-12-19

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.6 Schemat A RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 03/RPOWL/1.6A/2012

2012-12-10

Aktualizacja Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji RPO WL 2007 -2013

2012-12-07

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z Działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo RPO WL na lata 2007-2013