Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 marca 2024 roku postępowania o udzielenie zamówień publicznych poniżej 130 000 złotych netto publikowane będą wyłącznie na stronie
BIP LAWP w Lublinie lub Bazie Konkurencyjności

 

2012-01-31 do 2012-03-15 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.2 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 02/RPOWL/2.2/2012)

2012-01-31 do 2012-03-15 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.2 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 01/RPOWL/1.2/2012)

2012-01-30

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 02/RPOWL/1.3/2011

2012-01-25

Katalog dziedzin gospodarczych o wysokim poziomie „intensywności B+R” sporządzony na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 oraz Działania 1.3 RPO WL 2007-2013

2012-01-18

Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw RPO WL na lata 2007-2013 oraz Działania 2.2 Regionalna infrastruktura B+R RPO WL na lata 2007-2013 w ramach RPO WL 2007-2013

2012-01-18

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursów 05/RPOWL/1.4A/2011 i 06/RPOWL/2.3B/2011

2012-01-13

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.7 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 03/RPOWL/1.7/2011