Aktualności

 

2011-08-30

Trzecia lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach I Osi Priorytetowej Działania 1.5 RPO WL - konkurs 04/RPOWL/1.5/2010

2011-08-30

Druga Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.5 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 04/RPOWL/1.5/2010 - po protestach uznanych przez LAWP za zasadne

2011-08-25

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.6 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 01/RPOWL/1.6/2011

2011-08-25

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania ze zwolnionych środków finansowych zgłoszonych do konkursu w ramach II Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Schemat A RPOWL 2007-2013 Nr konkursu 07/RPOWL/2.4A/2010

2011-08-25

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3, Schemat B RPO WL 2007-2013 konkurs nr 10/RPOWL/2.3B/2010 (ocena merytoryczna projektów po pozytywnej procedurze odwoławczej)

2011-08-17

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursów 03/RPOWL/1.7/2011 i 04/RPOWL/2.4A/2011