Aktualności

 

2011-07-27

Druga lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat B RPO WL 2007-2013 konkurs nr 10/RPOWL/2.3B/2010

2011-07-27

Zmiana schematu wsparcia oraz celów Działania 1.4 Schemat A Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących inwestycji w ochronę środowiska. Propozycje dokumentacji konkursowej dla Działania 1.4 Schemat A do konsultacji!

2011-07-25

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy, Schemat B RPO WL 2007-2013 Nr konkursu 10/RPOWL/2.3B/2010

2011-07-19

Informacja dla Beneficjentów Działania 1.1 o aktualizacji załącznika wymaganego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Oświadczenia Beneficjenta o uzyskaniu pomocy publicznej

2011-07-18

Druga lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach I Osi Priorytetowej Działania 1.5 RPO WL - konkurs 04/RPOWL/1.5/2010

2011-07-18

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursu 02/RPOWL/1.3/2011

2011-07-18

Informacja dla Wnioskodawców Działania 1.5 (konkurs 04/RPOWL/1.5/2010), z którymi planowane jest podpisanie umów o dofinansowanie o zamieszczeniu zaktualizowanych dokumentów

2011-07-14

Sięgnij po doradztwo

2011-07-12

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej (wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po uznaniu przez LAWP protestu za zasadny) dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.1 RPO WL 2007–2013; Nr konkursu 08/RPOWL/1.1/2010

2011-07-08

Trzecia lista rezerwowa dla Działania 1.2 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 09/RPOWL/1.2/2009

2011-07-07

Lista projektów wybranych do dofinansowania po ponownej ocenie merytorycznej (po protestach uznanych przez LAWP za zasadne) dla Działania 1.5 - konkurs nr 04/RPOWL/1.5/2010

2011-07-07

Druga lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.1 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 08/RPOWL/1.1/2010. Projekty wybrane do dofinansowania po zwiększeniu alokacji na konkurs 08/RPOWL/1.1/2010 oraz Druga zaktualizowana lista rezerwowa projektów dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.1 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 08/RPOWL/1.1/2010