Aktualności

 

2011-06-29 do 2011-08-12 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 (konkurs: 04/RPOWL/2.4A/2011)

2011-06-29 do 2011-08-12 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.7 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 03/RPOWL/1.7/2011)

2011-06-28

Lista umów o obniżonym poziomie dofinansowania zawartych w ramach II Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 07/RPOWL/2.4 A/2010

2011-06-22

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.6 RPO WL 2007– 2013; Nr konkursu 01/RPOWL/1.6/2011

2011-06-22

Komunikat w sprawie wyjaśnienia pojawiających się wątpliwości w zakresie pojęcia ,,wartość projektu”

2011-06-21

Lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach działania 1.2 RPO WL po protestach uznanych za zasadne - konkurs 09/RPOWL/1.2/2009

2011-06-15

Informacja dotycząca zmiany dokumentacji konkursowej dla planowanych konkursów w ramach Działania 1.7 i 2.4A

2011-06-10

Informacja dla Wnioskodawców Działania 1.3 (konkurs nr 02/RPOWL/1.3/2011) dotycząca formularza Wniosku o dofinansowanie

2011-06-10

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo oraz działania 2.4 Marketing gospodarczy Schemat A w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

2011-06-09

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanego dokumentu Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

2011-06-07

Prośba do Beneficjentów o współudział w redagowaniu zakładki „Dobre Praktyki” na stronie www.rpo.lubelskie.pl

2011-06-03

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania ze zwolnionych środków finansowych zgłoszonych do konkursu w ramach II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat B RPOWL 2007-2013 Nr konkursu 10/RPOWL/2.3B/2010

2011-06-02

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej (wnioski cofnięte do ponownej oceny formalnej na etapie oceny merytorycznej) dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.1 RPO WL 2007–2013; Nr konkursu 08/RPOWL/1.1/2010

2011-06-02

Lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat B RPO WL 2007-2013 konkurs nr 10/RPOWL/2.3B/2010

2011-06-02

Listy sprawdzające do oceny formalnej i oceny merytorycznej dla Działania 1.3 dla Wniosków składanych w ramach konkursu 02/RPOWL/1.3/2011