Aktualności

 

2011-03-30

Druga lista rezerwowa dla Działania 1.2 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 09/RPOWL/1.2/2009

2011-03-30

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej (wnioski cofnięte do ponownej oceny formalnej na etapie oceny merytorycznej) dla I Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 1.2 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 09/RPOWL/1.2/2010

2011-03-30 do 2011-05-13 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.6 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 01/RPOWL/1.6/2011)

2011-03-28

Lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach II Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Schemat B RPO WL 2007-2013 konkurs nr 05/RPOWL/2.4B/2010

2011-03-22

Informacja dotycząca zmiany dokumentacji konkursowej dla planowanego konkursu w ramach Działania 1.6

2011-03-22

Zarząd Województwa Lubelskiego zakwalifikował do dofinansowania projekty w ramach Działania 2.3 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs 09/RPOWL/2.3A/2010

2011-03-22

Lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach II Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 07/RPOWL/2.4 A/2010

2011-03-21

Druga lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach działania 1.7 RPO WL - konkurs 02/RPOWL/1.7/2010

2011-03-18

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.1 RPO WL 2007– 2013; Nr konkursu 08/RPOWL/1.1/2010

2011-03-15

Informacja dotycząca podmiotów, które rozpoczęły działalność gospodarczą uzyskując wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2011-03-10

Wyniki oceny projektów dla Działania 1.2 „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (konkurs nr 09/RPOWL/1.2/2009), skierowanych do oceny merytorycznej po protestach uznanych za zasadne przez LAWP

2011-03-10

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Lubelskiego w związku ze zwolnionymi środkami finansowymi dla Działania 1.2 „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (konkurs nr 09/RPOWL/1.2/2009)

2011-03-10

Zarząd Województwa Lubelskiego zakwalifikował do dofinansowania projekty w ramach Działania 2.3 Schemat B RPO WL 2007-2013 konkurs 10/RPOWL/2.3B/2010

2011-03-10

Piąta zaktualizowana lista rezerwowa dla Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009

2011-03-10

Trzecia lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania ze zwolnionych środków finansowych zgłoszonych do konkursu w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 nr konkursu 05/RPOWL/1.3/2009

2011-03-09

Informacja ws. wyników oceny formalnej dla Działania 1.1

2011-03-08

Szkolenie z zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziadzinach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

2011-03-01

Trzecia poprawiona zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 1.2 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 09/RPOWL/1.2/2009

2011-03-01

Komunikat dla Wnioskodawców Działania 1.1 (konkurs nr 08/RPOWL/1.1/2010)