Aktualności

 

2011-10-28

Szósta zaktualizowana lista rezerwowa dla Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009

2011-10-28

Czwarta lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania ze zwolnionych środków finansowych zgłoszonych do konkursu w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 nr konkursu 05/RPOWL/1.3/2009

2011-10-27

Druga zaktualizowana lista rezerwowa po protestach uznanych przez LAWP za zasadne dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.5 RPO WL 2007-2013 konkurs nr 04/RPOWL/1.5/2010 oraz Projekty, które zostały odrzucone po ocenie merytorycznej po protestach uznanych przez LAWP za zasadne (odrzucone na kryteriach techniczno - ekonomicznych)

2011-10-25

Druga Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej (wnioski cofnięte do ponownej oceny formalnej na etapie oceny merytorycznej) dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.1 RPO WL 2007–2013; Nr konkursu 08/RPOWL/1.1/2010

2011-10-25

Wyniki oceny projektów dla Działania 1.1 „Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Konkurs nr 08/RPOWL/1.1/2010, poddanych ocenie merytorycznej po uznaniu przez LAWP protestów za zasadne

2011-10-20

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.7 RPO WL 2007– 2013; Nr konkursu 03/RPOWL/1.7/2011

2011-10-19

Aktualizacja Wytycznych dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji RPO WL 2007 -2013

2011-10-12

Aktualne kryteria wyboru projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej - wersja z dnia 30 września 2011 r.

2011-10-10

Webinarium: Dotacje na doradztwo i inwestycje OZE dla przedsiębiorstw

2011-10-06

Trzecia lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach II Osi Priorytetowej, Działania 2.3 Schemat B RPO WL 2007-2013 konkurs nr 10/RPOWL/2.3B/2010

2011-10-04

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej (wnioski cofnięte do ponownej oceny formalnej na etapie oceny merytorycznej oraz wnioski poddane ponownej ocenie formalnej po uznaniu przez LAWP protestu za zasadny) dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach RPO WL 2007-2013 Nr konkursu 01/RPOWL/1.6/2011

2011-10-04

Lista umów o dofinansowanie (ze zwolnionych środków) zawartych w ramach II Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Schemat A RPO WL 2007-2013 konkurs nr 07/RPOWL/2.4 A/2010