Aktualności

 

2010-08-27

Komunikat dotyczący rejestru podmiotów wykluczonych

2010-08-27

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania ze zwolnionych środków finansowych zgłoszonych do konkursu w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 nr konkursu 05/RPOWL/1.3/2009

2010-08-27

Druga zaktualizowana lista rezerwowa dla Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 05/RPOWL/1.3/2009

2010-08-24

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.4 Schemat B (konkurs nr 01/RPOWL/1.4B/2010)

2010-08-23

Informacja dotycząca wskaźnika produktu w ramach Działania 2.4 Marketing gospodarczy Schemat A

2010-08-18

Informacja dotycząca określania statusu MŚP

2010-08-17

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.7 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 02/RPOWL/1.7/2010

2010-08-16

Informacja dotycząca zamieszczania tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej na potrzeby promocji projektu

2010-08-13

Komunikat dotyczący Działania 2.2

2010-08-11

Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny merytorycznej - Działanie 2.3 Schemat B RPO WL 2007-2013 konkurs nr 03/RPOWL/2.3B/2010

2010-08-11

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 2.3 Schemat B RPO WL 2007-2013 konkurs nr 03/RPOWL/2.3B/2010

2010-08-11

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw RPO WL 2007-2013 konkurs nr 01/RPOWL/1.1/2009 (wnioski skierowane do oceny merytorycznej, po ponownej ocenie formalnej w wyniku uznania za zasadne przez NSA protestów od oceny formalnej)

2010-08-09

Lista umów o dofinansowanie po uznaniu przez LAWP za zasadny protestu od wyniku oceny formalnej zawartych w ramach działania 2.4 schemat B RPO WL - konkurs 12/RPOWL/2.4B/2009

2010-08-04

Druga lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 1.3 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 05/RPOWL/1.3/2009