Aktualności

 

2010-03-31 do 2010-05-14 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.3 schemat B RPO WL 2007-2013 (konkurs: 03/RPOWL/2.3B/2010)

2010-03-31 do 2010-05-14 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.7 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 02/RPOWL/1.7/2010)

2010-03-31 do 2010-05-28 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.4 schemat B RPO WL 2007-2013 (konkurs: 01/RPOWL/1.4B/2010)

2010-03-25

Lista rankingowa projektów po ponownej ocenie wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.5 RPO WL - konkurs 03/RPOWL/1.5/2009

2010-03-24

Informacja o aktualizacji dokumentów do działania 1.4B, 1.7 i 2.3B

2010-03-22

Informacja o zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego nowej wersji dokumentu pn. "Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013"

2010-03-22

Informacja o zamianie terminu ogłoszenia konkursu w ramach Działania 1.5 „Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki”

2010-03-17

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 2.4B RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 12/RPOWL/2.4B/2009

2010-03-17

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 2.4A RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 11/RPOWL/2.4A/2009

2010-03-12

Lista projektów po ponownej ocenie odrzuconych na etapie oceny merytorycznej - działanie 1.7 RPO WL - konkurs 06/RPOWL/1.7/2009

2010-03-12

Lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach działania 1.7 RPO WL - konkurs 06/RPOWL/1.7/2009

2010-03-12

Komunikat dotyczący zmiany kryteriów wyboru projektów

2010-03-11

Informacja o planowanym szkoleniu z zakresu biznes planu

2010-03-11

Druga lista umów o dofinansowanie ze zwolnionych środków finansowych zgłoszonych do konkursu w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPOWL 2007-2013, Nr konkursu 06/RPOWL/1.3/2008

2010-03-09

Informacja o przerwie technicznej w działaniu systemu e-LSI

2010-03-04

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 1.6 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 10/RPOWL/1.6/2009