Aktualności

 

2010-12-30

Informacja w sprawie ogłoszenia konkursu dla Działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach RPO WL 2007-2013

2010-12-27

Zarząd Województwa Lubelskiego zakwalifikował do dofinansowania projekty w ramach Działania 1.4 schemat B Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii RPO WL 2007 – 2013 konkurs nr 01/RPOWL/1.4B/2010

2010-12-17

Informacja w sprawie ogłoszenia konkurs dla Działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach RPO WL 2007-2013

2010-12-17

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania 2.2 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 06/RPOWL/2.2/2010 (wniosek poddany ponownej ocenie formalnej po uznaniu przez LAWP protestu za zasadny)

2010-12-16

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursu 08/RPOWL/1.1/2010

2010-12-14

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursów 09/RPOWL/2.3A/2010, 10/RPOWL/2.3B/2010

2010-12-06

Komunikat w sprawie obecnie „prowadzonych” przez Oddział Oceny Projektów LAWP konkursów

2010-12-03

Przypomnienie dla Wnioskodawców, dotyczące skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu

2010-12-01

Komunikat dotyczący rozporządzenia w sprawie wykazu gmin dotkniętych powodzią