Aktualności

 

2009-09-28

Komunikat w sprawie rozpoczęcia prac Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 1.5 „Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki”

2009-09-25

Informacja o zmianie terminu ogłoszenia konkursu dla Działania 2.2 Regionalna infrastruktura B+R

2009-09-25

Informacja o zmianie terminu ogłoszenia konkursu dla Działania 1.4 Schemat B

2009-09-25

Informacja o zastosowaniu nowej procedury postępowania w przypadku zmiany statusu MSP

2009-09-24

Informacja o przedłużeniu terminu składania uzupełnień/poprawek do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursów 06/RPOWL/1.7/2009

2009-09-23

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursów 07/RPOWL/2.1.1/2009, 08/RPOWL/2.1.2/2009

2009-09-22

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 1.5 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 03/RPOWL/1.5/2009

2009-09-18

Informacja o aktualizacji dokumentów do działania 1.2

2009-09-11

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 05/RPOWL/1.3/2009

2009-09-10

Lista projektów po ponownej ocenie odrzuconych na etapie oceny merytorycznej - działanie 1.5 RPO WL - konkurs 08/RPOWL/1.5/2008

2009-09-10

Lista rankingowa projektów po ponownej ocenie wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.5 RPO WL - konkurs 08/RPOWL/1.5/2008

2009-09-10

Lista projektów po ponownej ocenie odrzuconych na etapie oceny merytorycznej - działanie 1.2 RPO WL - konkurs 07/RPOWL/1.2/2008

2009-09-10

Lista rankingowa projektów po ponownej ocenie wybranych do dofinansowania w ramach działania 1.2 RPO WL - konkurs 07/RPOWL/1.2/2008

2009-09-08

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursów 05/RPOWL/1.3/2009, 06/RPOWL/1.7/2009

2009-09-08

Analiza rynkowa „Dostępu przedsiębiorców do instrumentów pożyczkowych i poręczeniowych w konteście realizacji działania 2.1.1 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych oraz 2.1.2 Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy poręczeń kredytowych w ramach RPO dla woj. lubelskiego na lata 2007-2013”

2009-09-07

Informacja o aktualizacji „Wytycznych dla Wnioskodawców” obowiązujących dla konkursów w ramach poddziałania 2.1.1 i 2.1.2

2009-09-03

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów Działania 2.1 Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorców

2009-09-02

Informacja o anulowaniu postępowania konkursowego nr 02/RPOWL/2.3B/2008 ogłoszonego dnia 30 maja 2008 roku na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 Osi Priorytetowej II INFRASTRUKTURA EKONOMICZNA Działania 2.3 – WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU I TRANSFERU WIEDZY – Schemat B

2009-09-02 do 2009-09-22 16:00

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.1.2 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 08/RPOWL/2.1.2/2009)

2009-09-02 do 2009-09-22 16:00

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.1.1 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 07/RPOWL/2.1.1/2009)