Aktualności

 

2009-08-31

Komunikat dotyczący zmiany kryteriów wyboru projektów

2009-08-31

Informacja o aktualizacji dokumentów do poddziałań 2.1.1 i 2.1.2

2009-08-31

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanego harmonogramu naboru wniosków na 2009 rok

2009-08-27

Komunikat w sprawie uzupełniania formularza Biznes Planu

2009-08-26

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów pt. „Biznes plan jako element wniosku o dofinansowane z funduszy unijnych”

2009-08-25

Zmieniona lista rezerwowa dla Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 06/RPOWL/1.3/2008

2009-08-25

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania ze zwolnionych środków finansowych zgłoszonych do konkursu w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPOWL 2007-2013, Nr konkursu 06/RPOWL/1.3/2008

2009-08-24

Nowe projekty dokumentów na potrzeby realizacji projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 i 2.1.2

2009-08-21

Nowy projekt umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 2.1

2009-08-21

Działanie 1.5 - Komunikat w sprawie niespójności pomiędzy regulacją Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. „w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko” a Dyrektywą Rady (WE) z dnia 27 czerwca 1985 „w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne”

2009-08-20

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 1.1 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 01/RPOWL/1.1/2009

2009-08-18

Komunikat w sprawie uznania za zasadny przez Wojewodę Lubelskiego/MRR protestu Wnioskodawcy dotyczącego wyniku oceny formalnej wniosku w ramach Działania 1.5

2009-08-13

Projekty dokumentów do działania 2.1

2009-08-12

Lista projektów wybranych do dofinansowania z EFRR w ramach działania 1.4 A RPO WL - konkurs 02/RPOWL/1.4A/2009

2009-08-12

Komunikat w sprawie uznania za zasadny przez Wojewodę Lubelskiego protestu Wnioskodawcy dotyczącego wyniku oceny formalnej wniosku w ramach Działania 1.2

2009-08-12

Informacja o zamieszczeniu zaktualizowanego harmonogramu naboru wniosków na 2009 rok

2009-08-12

Komunikat w sprawie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie 03/RPOWL/1.5/2009

2009-08-07

Projekty dokumentów do działania 2.1

2009-08-05

Usunięto awarię Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) oraz IZ RPO WL zdecydowała o przedłużeniu konkursów ogłoszonych przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.