Aktualności

 

2009-07-30

Komunikat w sprawie ewentualnego przenoszenia praw i obowiazków wynikających z umowy o dofinansowanie projektów w formie cesji (art. 505 - 518 K.C.) jako zabezpieczenia umowy kredytowej

2009-07-28

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania ze zwolnionych środków finansowych zgłoszonych do konkursu w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPOWL 2007-2013, Nr konkursu 06/RPOWL/1.3/2008

2009-07-28

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla I Osi Priorytetowej, Działania 2.4 Marketing gospodarczy Schemat A RPO WL 2007-2013, konkurs nr 04/RPOWL/2.4A/2009

2009-07-16

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 1.4A RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 02/RPOWL/1.4A/2009

2009-07-13

Informacja o wysłaniu pism w zakresie uzupełnień i poprawek złożonych wniosków w ramach konkursu 01/RPOWL/1.1/2009

2009-07-13

Informacja o wydłużeniu terminu oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu 03/RPOWL/1.5/2009

2009-07-03

Informacja dotycząca Specjalnej Strefy Ekonomicznej