Aktualności

 

2009-06-30 do 2009-08-20 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.7 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 06/RPOWL/1.7/2009)

2009-06-30 do 2009-08-20 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.3 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 05/RPOWL/1.3/2009)

2009-06-29

Informacja o aktualizacji dokumentów dla działań 1.3 i 1.7

2009-06-29

Informacja o aktualizacji PORADNIKA POSTĘPOWANIA OOŚ DLA I i II OSI PRIORYTETOWEJ RPO WL 2007-2013 (dokument dotyczący decyzji administracyjnych wydanych przed dniem 15.11.2008 r. oraz wydanych po dniu 15.11.2008 r.)

2009-06-18

Lista umów o dofinansowanie z EFRR zawartych w ramach działania 1.3 RPO WL - konkurs 06/RPOWL/1.3/2008 - z rezerwy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie wniosków, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą

2009-06-17

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla II Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 2.4A RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 04/RPOWL/2.4A/2009

2009-06-12

Informacja o zmianie terminów szkoleń dla potencjalnych beneficjentów działania 1.3 oraz 1.7 RPO WL na lata 2007-2013

2009-06-12

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

2009-06-10

Lista umów o dofinansowanie z EFRR zawartych w ramach działania 1.6 RPO WL - konkurs 09/RPOWL/1.6/2008

2009-06-08

Informacja o przedłuzeniu terminu oceny formalnej w konkursach: 01/RPOWL/1.1/2009, 02/RPOWL/1.4A/2009 i 03/RPOWL/1.5/2009

2009-06-01

Informacja o aktualizacji Biznesplanu dla działania 1.3