Aktualności

 

2009-04-24

Lista projektów wybranych do dofinansowania z EFRR w ramach działania 1.1 RPO WL - konkurs 05/RPOWL/1.1/2008 - z rezerwy finansowej przeznaczonej na dofinansowanie wniosków, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą

2009-04-21

Lista wniosków o dofinansowanie po ponownej ocenie formalnej dla I Osi Priorytetowej, Działanie 1.3 - konkurs 06/RPOWL/1.3/2008

2009-04-17

Informacja na temat szkolenia dla instytucji wspierających przedsiębiorców

2009-04-16

Szkolenie dla instytucji wspierających przedsiębiorców

2009-04-14

Lista Wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.2 RPO WL 2007 - 2013 - konkurs 07/RPOWL/1.2/2008

2009-04-06

Interpretacja „Koszty pierwszego uczestnictwa w targach, wystawach i misjach gospodarczych”

2009-04-06

Lista Wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania 1.5 RPO WL 2007 - 2013 - konkurs 08/RPOWL/1.5/2008