Aktualności

 

2009-02-26

Informacja o odwieszeniu biegu terminu oceny formalnej Wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działań: 1.2 „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw”, 1.5 „Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki” oraz 1.6 „Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach”

2009-02-25

Komunikat o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

2009-02-17

Komunikat dotyczący zmiany Kryteriów wyboru projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007 – 2013

2009-02-13

Zmiana dokumentu Rodzaje działalności gospodarczej kwalifikującej się do wsparcia w ramach I Osi Priorytetowej Działania 1.5 - Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki

2009-02-13

Komunikat dotyczący Promes kredytowych złożonych do projektów w ramach Działania 1.2, 1.5 oraz 1.6 RPO WL 2007 – 2013 - nabory ogłoszone w 2008 r.

2009-02-10

Komunikat dotyczący wprowadzenia zmian w dokumentacji związanej z naborem wniosków aplikacyjnych w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013

2009-02-03

Informacja o zawieszeniu biegu terminu oceny formalnej Wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działań: 1.2 „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw”, 1.5 „Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki” oraz 1.6 „Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach”