Aktualności

 

2009-11-30

Poprawiona lista rankingowa projektów po ponownej ocenie wybranych do dofinansowania w ramach działania 2.1.1 RPO WL - konkurs 07/RPOWL/2.1.1/2009

2009-11-30 do 2010-01-18 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.6 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 10/RPOWL/1.6/2009)

2009-11-30 do 2010-01-18 15:30

Ogłoszenie o konkursie na wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.2 RPO WL 2007-2013 (konkurs: 09/RPOWL/1.2/2009)

2009-11-26

Informacja o aktualizacji Wytycznych dla Wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013 dla Działań 1.2 i 1.6

2009-11-19

Druga lista rankingowa projektów po ponownej ocenie wybranych do dofinansowania w ramach działania 2.1.1 RPO WL - konkurs 07/RPOWL/2.1.1/2009

2009-11-18

Informacja o przedłużeniu terminu składania uzupełnień/poprawek do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 05/RPOWL/1.3/2009

2009-11-05

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów pt. „Biznes plan jako element wniosku o dofinansowane z funduszy unijnych”

2009-11-05

Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych formalnie dla I Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania 1.7 RPO WL 2007-2013, Nr konkursu 06/RPOWL/1.7/2009

2009-11-05

Lista rezerwowa dla działania 2.1.2 RPO WL - konkurs 08/RPOWL/2.1.2/2009

2009-11-05

Lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 2.1.2 RPO WL - konkurs 08/RPOWL/2.1.2/2009

2009-11-04

Lista projektów o obniżonym poziomie dofinansowania zatwierdzonych do dofinansowania ze zwolnionych środków finansowych zgłoszonych do konkursu w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPOWL 2007-2013, Nr konkursu 06/RPOWL/1.3/2008

2009-11-04

Zmieniona lista rezerwowa dla Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 06/RPOWL/1.3/2008

2009-11-04

Lista projektów zatwierdzonych do dofinansowania ze zwolnionych środków finansowych zgłoszonych do konkursu w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.3 RPOWL 2007-2013, Nr konkursu 06/RPOWL/1.3/2008

2009-11-04

Lista rezerwowa dla Działania 1.5 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 03/RPOWL/1.5/2009

2009-11-04

Lista projektów wybranych do dofinansowania z EFRR w ramach działania 1.5 RPO WL - konkurs 03/RPOWL/1.5/2009

2009-11-04

Lista rankingowa projektów po ponownej ocenie wybranych do dofinansowania w ramach działania 2.1.1 RPO WL - konkurs 07/RPOWL/2.1.1/2009

2009-11-02

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw oraz 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013