Aktualności

 

2009-01-28

Komunikat dotyczący zmiany harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007 – 2013 na 2009 r.

2009-01-28

Nowy wykaz rodzajów działalności gospodarczej kwalifikujących się do wsparcia w ramach Działania 1.5 - Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki według kodów PKD 2007

2009-01-20

Komunikat dotyczący nieobowiązywania rodzajów działalności gospodarczej kwalifikujących się do wsparcia w ramach I Osi Priorytetowej Działania 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki RPO WL 2007-2013, według kodów PKD 2007

2009-01-20

Komunikat dotyczący błędu w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego

2009-01-13

Informacja o opublikowaniu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nowych rozporządzeń w sprawie pomocy publicznej dotyczących regionalnych programów operacyjnych

2009-01-13

Zmiana terminu rozpoczęcia realizacji projektów inwestycyjnych złożonych w ramach Działania 1.2 oraz 1.5

2009-01-12

Komunikat w sprawie uznania za zasadny przez Wojewodę Lubelskiego protestu Wnioskodawcy dotyczącego wyniku oceny formalnej wniosku w ramach Działania 1.1

2009-01-08

Informacja dotycząca ilości i wartości złożonych projektów w ramach konkursu 09/RPOWL/1.6/2008

2009-01-07

Lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach działania 1.3 RPO WL - konkurs 06/RPOWL/1.3/2008

2009-01-07

Lista umów o dofinansowanie zawartych w ramach działania 1.1 RPO WL - konkurs 05/RPOWL/1.1/2008