Aktualności

 

2008-12-19

Informacja na temat usunięcia załącznika nr 3 do Umowy o dofinansowanie realizacji projektu

2008-12-17

Zarząd Województwa Lubelskiego zakwalifikował do dofinansowania projekty w ramach Działania 1.1 oraz 1.3 RPOWL 2007-2013

2008-12-17

Lista projektów odrzuconych po ocenie merytorycznej - działanie 1.3 RPO WL - konkurs 06/RPOWL/1.3/2008

2008-12-17

Lista rezerwowa dla Działania 1.3 RPO WL 2007-2013 - konkurs nr 06/RPOWL/1.3/2008

2008-12-17

Lista projektów wybranych do dofinansowania z EFRR w ramach działania 1.3 RPO WL - konkurs 06/RPOWL/1.3/2008

2008-12-17

Lista projektów wybranych do dofinansowania z EFRR w ramach działania 1.1 RPO WL - konkurs 05/RPOWL/1.1/2008

2008-12-08

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 i 1.5 RPO WL 2007 - 2013

2008-12-03

Komunikat dotyczący wejścia w życie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie

2008-12-02

Informacja o zmianie technicznej na liście wniosków ocenionych formalnie w konkursie 06/RPOWL/1.3/2008

2008-12-01

Komunikat w sprawie terminów podpisywania umów w ramach Działania 1.1 i 1.3